สารกำจัดยุง [US 4,525,362]  Abstract    Fulltext

abstractสารประกอบฟีนอลใช้กําจัดยุงโดยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนของยุงเจริญเป็นตัวยุงโตเต็มวัยได้