การฆ่าเชื้อโรคในไข่ [US 6,406,727 B1]  Abstract    Fulltext

abstractคลื่นวิทยุที่ผ่านเข้าไปในนํ้า ทําให้เกิดความร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในไข่ที่แช่อยู่ในนํ้าได้ แต่ไม่ทําให้ไข่สุกหรือเปลี่ยนสภาพ จึงทําให้ปลอดภัยแก่การบริโภคและเก็บได้นาน