น้ำยาลอกกระดาษบุผนัง [US 5,531,919]  Abstract    Fulltext

abstractส่วนผสมของนํ้ายาลอกกระดาษบุผนัง คือ นํ้า เอนไซม์ อะไมเลสและเซลลูเลส สารที่ช่วยให้เอนไซม์คงตัว (enzyme stabilizer) สารลดแรงตึงผิว และตัวทําละลาย