เขื่อนกั้นน้ำที่สร้างและประกอบได้สะดวก [TH 021,183]  Abstract    Fulltext

abstractเขื่อนกั้นนํ้าประกอบด้วยซองคอนกรีตที่สร้างไว้ก่อนแล้ว และนํามาประกอบตรงบริเวณที่จะสร้างเขื่อนและเติมหิน กรวด ทราย และดินลงไปเพื่อยึดให้ติดกับท้องนํ้า ซองคอนกรีตที่ใช้ต่อกันด้านข้างและ/หรือด้านบนตามที่ต้องการใช้เป็นเขื่อนกั้นนํ้า กักเก็บนํ้า ป้องกันการกัดเซาะของนํ้าตามชายฝั่งแม่นํ้าลําคลองและฝั่งทะเล หรือใช้เป็นเขื่อนกั้นคลื่นและเป็นท่าจอดเรือ