ห้องหลบภัยอาวุธเคมีและชีวภาพ [US 6,428,680 B1]  Abstract    Fulltext

abstractห้องหลบภัยสารเคมีและเชื้อโรคที่ปนมากับอากาศ ประกอบด้วย ระบบปิดท่อระบายอากาศ ระบบขจัด คาร์บอนไดออกไซด์ และระบบจ่ายออกซิเจน ที่ได้จากการทําปฏิกริยาของสารเคมีที่เตรียมไว้