หีบบรรทุกอาหารจานร้อน [US 5,582,095]  Abstract    Fulltext

abstractอาหารที่ใส่อยู่ในหีบจะร้อนอยู่เสมอ เพราะได้รับการถ่ายเทความร้อนจากไอเสียรถจักรยานยนต์ ที่ไหลเวียนอยู่ ภายในท่อที่ขดอยู่ภายในพื้นหีบ โดยที่ผนังหีบมีฉนวนหุ้มเพื่อรักษาความร้อนภายในหีบ