ชื่อเรื่อง : ข้อบกพร่องของการผลิตไวต์แวร์ : สาเหตุของการเกิด
ผู้แต่ง : Barham, D.; Lowe, J. C.
แหล่งข้อมูล : Barham, D.; Lowe, J. C.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Cause and effect relations for pinholes, glaze crawl, and body blister defects in sanitary whiteware are examd. Pinholes may be caused by the exsoln. of dissolved gas in the slip under the influence of the capillary suction of the mold. Glaze crawl can be directly attributed to the migration of sol. Na2SO4 during drying of the body prior to glaze application. Body blisters can be produced by the reaction of molten Na2SO4 and the body during the firing process. This reaction releases gas that is trapped by the vitrifying body.
บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาสาเหตุและผลกระทบที่สัมพันธ์กันในการเกิดรูขนาดเล็ก ตำหนิที่เกิดจากการเคลือบหด และฟองในสุขภัณฑ์ไวต์แวร์ รูขนาดเล็กอาจเกิดจากผลึกผสมเนื้อแยกของก๊าซที่ละลายในสลิปภายใต้อิทธิพลของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามรูเล็กๆ ระหว่างการขึ้นรูป ตำหนิที่เกิดจากการเคลือบหดมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของสารละลายโซเดียมซัลเฟตระหว่างการอบแห้งชิ้นงานก่อนเตรียมเคลือบ ฟองเกิดจากปฏิกิริยาของโซเดียมซัลเฟตและชิ้นงานที่ละลายระหว่างการเผา ปฏิกิริยานี้จะปล่อยก๊าซซึ่งถูกกักไว้โดยชิ้นงานที่กำลังเปลี่ยนเป็นแก้ว
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 98:148394a