ชื่อเรื่อง : การผลิตเซรามิกที่มีรูพรุน
ผู้แต่ง : Fuma, Toyoji; Kume, Takashi; Nishioka, Koji
แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 63,176,380 [88,176,380], 6 pp.
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Broken glass wastes are mixed as a secondary binder into aggregates contg. at least broken pieces of ceramic wastes, the mixt. is kneaded with a liq. primary binder, shaped, hardened by reacting with a gas, and sintered to obtain porous ceramics. The aggregates may contain slags, spent molding sand, cement wastes, or other granular wastes, the glass wastes may be glass and / or enamel, and the primary binder can be an inorg. Et Silicate or phenol isocyanate. Thus, broken glass wastes were mixed at 12% to broken ceramic aggregates, kneaded with 6% water glass, hardened by reacting with CO2 at 4-kg pressure, and sintered at 1100º for 1 h to obtain boards having d. 1.48, compressive strength 202 kg / mm2, porosity 48.8%, and water permeability 0.35 cm/s. The board was resistant to damages by freezing and could be used as pavement and other building materials.
บทคัดย่อ (ไทย) : ของเสียที่เป็นเศษแก้วถูกนำมาผสมเพื่อเป็นสารช่วยยึดเกาะตัวรองในส่วนผสมสำหรับการก่อสร้าง โดยส่วนผสมดังกล่าวยังประกอบด้วยเศษเซรามิกเหลือทิ้งด้วย ส่วนผสมจะถูกคลุกเคล้าด้วยของเหลวที่เป็นสารช่วยยึดเกาะตัวหลัก ขึ้นรูป ทำให้แข็งโดยใช้แก๊ส และเผาซินเทอร์เพื่อให้เกิดเซรามิกที่มีรูพรุน นอกจากนี้ส่วนผสมยังประกอบด้วยขี้โลหะ(slag) ทรายในการทำแม่พิมพ์ที่ใช้แล้ว ซีเมนต์เหลือทิ้ง และของเสียอื่นๆที่เป็นก้อนหรือชิ้นเล็กๆ เศษแก้ว และสารช่วยยึดเกาะตัวหลักซึ่งอาจเป็นสารอนินทรีย์ เช่น ซิลิเกท หรือ ฟีนอลไอโซยาเนต จากนั้นเศษแก้วจะถูกผสมในสัดส่วน 12% ในส่วนผสมที่เป็นเศษเซรามิก และผสมให้เข้ากันด้วย water glass 6% ทำให้แข็งโดยทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ที่แรงดัน 4 กิโลกรัม เผาซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1100ºc เป็นเวลา 1 ชม.จะได้แผ่นที่มีความหนาแน่น 1.48 compressive strength 202 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร ความพรุน 48.8% และความสามารถในการให้น้ำซึมผ่าน 0.35 เซนติเมตรต่อวินาที แผ่นที่ได้ดังกล่าวคงทนต่อการเสียหายจากการแช่แช็ง และสามารถนำมาใช้ในการปูทางเดินหรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : patent
หมายเลขอ้างอิง : 110:43975d