ชื่อเรื่อง : การใช้วิธีไพโรไลติกเพื่อผลิตเม็ดเซรามิกจากวัสดุเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Powell, Jr., O. A.; Roncari, A. J.

แหล่งข้อมูล : US 3,956,076, 13 pp. 

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Solid waste material is disposed of and a portion thereof converted into valuable refractory material within a reactor having a substantially vertical pyrolysis chamber, a refuse charging inlet and a combustible gas outlet in the upper region thereof and a molten refractory material outlet in the lower region thereof. Gas-feed means charges an oxygen-rich gas into the chamber under pressure at a plurality of vertically spaced points along the length thereof so as to produce combustion of the waste organic components and generate heat. The charge is controlled to maintain a plurality of different temperature zones along the length of the chamber so as to effect incomplete combustion of the waste organic component and form a combustible gas and an organic-free molten refractory material. Preferably the gas-feed means includes a substantially vertical core member with the chamber, for receiving and channeling the oxygen-rich gas through conduits therein, and the distribution of the oxygen-rich gas among the various conduits is controlled by temperature sensors located within the various temperature zones. The molten refractory material is prilled to form ceramic prills which are recovered as a product of the process. The solid waste material may be compacted prior to being charged through the refuse charging inlet and the molten refractory material withdrawn from the chamber may be prilled by discharging into a countercurrent stream of gas to form ceramic beads. The combustible gas may be processed to recover tars, and it may be burned to generate heat for producing power. The solid waste material contains as minimum weight values about 2.0 percent of glass and ceramics, 18.0 percent of paper products, 3.0 per cent of metals and 6.0 percent of food waste and other organic materials.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นของแข็งสามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีมูลค่าโดยใช้ถังปฏิกิริยาซึ่งประกอบด้วยท่อแนวตั้งที่เกิดปฏิกิริยาไพโรไลซิส ท่อนำเข้าของเหลือทิ้ง และท่อปล่อยก๊าซที่เผาไหม้ที่อยู่ส่วนบน และส่วนนำวัสดุที่หลอมเหลวออกมาอยู่ด้านล่าง การเติมก๊าซออกซิเจนเข้าไปในท่อภายใต้ความดันโดยมีหัวเติมก๊าซหลายตัววางเรียงในแนวตั้ง เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ขององค์ประกอบทีเ่ป็นสารอินทรีย์ และทำให้เกิดความร้อน หัวก๊าซจะถูกควบคุมให้มีอุณหภูมิต่างกันในแต่ละส่วนตามความยาวของท่อเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ และวัสดุที่เผาไหม้ยากและไม่มีสารอินทรีย์เกิดการหลอมเหลว การเติมก๊าซยังรวมถึงส่วนหลักของท่อในถังปฏิกิริยาด้วยเพื่อรับและส่งก๊าซออกซิเจนเข้ามาสู่หัวเติมก๊าซต่างๆ การกระจายก๊าซจะควบคุมโดยตัวตรวจจับอุณหภูมิซึ่งอยู่ในบริเวณต่างๆ วัสดุที่หลอมเหลวจะถูกทำให้เป็นเม็ดเพื่อผลิตเม็ดเซรามิก วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นของแข็งอาจนำมาอัดก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ และส่วนที่เกิดการหลอมเหลวจะถูกทำให้เป็นเม็ดโดยใช้แก๊สเพื่อให้ได้ลูกปัดเซรามิก ส่วนก๊าซที่เผาไหม้สามารถนำมาหาสารน้ำมันดิน และนำไปเผาเพื่อสร้างความร้อนเพื่อผลิตพลังงาน วัสดุที่เป็นของแข็งต้องมีน้ำหนักอย่างน้อยประมาณ 2% ของแก้วและเซรามิก 18% ของกระดาษ 3% ของโลหะ และ 6% ของของเสียที่เป็นอาหาร และวัสดุที่เป็นสารอินทรีย์อื่นๆ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US3956076A1.pdf