ชื่อบทความ : ห้องเคลื่อนที่โครงสร้างแข็งแรงเคลือบสารต้านแบคทีเรีย เล่ม 2 ห้องเอกซเรย์

หมายเลข : มอก. 2920 เล่ม 2−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 21 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ ห้องที่ทําจากวัสดุที่มีความแข็งแรงร่วมกับวัสดุป้องกันรังสีเอกซ์ ทดแทนตะกั่ว และติดตั้งบนยานพาหนะเพื่อใช้เคลื่อนที่หรือเดินทางไป ปฏิบัติการเอกซเรย์ โดยส่วนของพื้นผนัง และเพดานของห้องเคลือบด้วยสารที่มีสมบัติต้านแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นห้องเอกซเรย์

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5336 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห้องเคลื่อนที่โครงสร้างแข็งแรงเคลือบสารต้านแบคทีเรีย เล่ม 2 ห้องเอกซเรย์