ชื่อบทความ : การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 3 ชิ้นทดสอบอ้างอิง

หมายเลข : มอก. 1324 เล่ม 3−2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 9 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑัอุตสาหกรรมนี้ ระบุชนิดชิ้นทดสอบอ้างอิง 2 ชนดิ ดังต่อไปนี้ — ชนิดที่ 1 ชิ้นทดสอบอ้างอิงที่ใช้เพื่อ หาระดับความไวของวงศ์ผลิตภัณฑ์สารแทรกซึมทั้งแบบวาวแสง (fluorescent) และแบบเปรียบต่างของสี (color contrast) — ชนิดที่ 2 ชิ้นทดสอบอ้างอิงที่ ใช้ เพื่อการประเมินสมรรถนะเป็นประจำของการทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมทั้งแบบวาว แสงและแบบเปรียบต่างของสี การใช้ชิ้นทดสอบอ้างอิงให้เป็นไปตาม มอก. 1324 เล่ม 1

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5324 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม เล่ม 3 ชิ้นทดสอบอ้างอิง