ชื่อบทความ : แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1 (2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe)

หมายเลข : มอก. 61215 เล่ม 1(2)−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 3 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 61215-1-2:2016 ข้อ 1. โดยเพิ่มข้อความดังนี้ กําหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการออกแบบและ รับรองแบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับการใช้งานระยะยาวในภาวะ กลางแจ้งทั่วไป ที่ได้กําหนดไว้ใน IEC 60721-2-1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้เจตนาให้ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) แบบแผ่นราบทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อกําหนดเฉพาะ สําหรับการทดสอบของเทคโนโลยีนี้เพิ่มเติมจาก มอก. 61215 เล่ม 1 และ มอก. 61215 เล่ม 2 ไม่ใช้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ (concentrated sunlight) แม้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้อาจนําไปใช้กับแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ที่ใช้การรวมแสงอาทิตย์ต่ำได้ (1-3 suns) . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5318 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดฟิล์มบาง - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ เล่ม 1 (2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe)