ชื่อบทความ : การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 257 ง (16 ต.ค.62) หน้า 12 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนด ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2562 ” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ตำราการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นตำรา การแพทย์แผนไทยของชาติ ข้อ 4 ให้ตำรับยาแผนไทย ในตำราการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 3 เป็นตำรับยาแผนไทย ของชาติ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2562