ชื่อบทความกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 230 ง (13 ก.ย.62) หน้า 9-13   Full-Text

ขอบข่าย“กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ ที่มีกรดไฮยาลูโรนิกหรือโซเดียมไฮยาลูโรเนตเป็นสารสำคัญที่ใช้ฉีด ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับแก้ไข ข้อบกพร่องของผิวหนังโดยการเพิ่มปริมาตร " . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง พ.ศ. 2562