ชื่อบทความน้ำมันหอมระเหย - ข้อแนะนำทั่วไปของโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ส เล่ม 1 การเตรียมโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ส เพื่อนำเสนอในมาตรฐาน

หมายเลขมอก. 2790 เล่ม 1−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 42 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 11024-1:1998(E) Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 1: Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards มาใช้เป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับ เหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก เป็นข้อแนะนําทั่วไปในการหาโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ส ของน้ำมันหอมระเหย ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี โดยใช้คะพิลลารีคอลัมน์ โครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ส ภายใต้เวลาที่สารมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหยตัวสุดท้ายแสดงผล สามารถใช้ประเมินคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยได้ เช่นเดียวกับคุณลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ วิธีนี้ไม่สามารถใช้ทดสอบหาความเข้มข้นที่แท้จริงของส่วนประกอบต่างๆ แต่เป็นการประเมินสัดส่วนสัมพัทธ์เท่านั้น หมายเหตุ การชักตัวอย่าง ใหปฏิบัติตาม ISO 11024-2 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันหอมระเหยด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีโดยใช้ คะพิลลารี่คอลัมน์ ให้ปฏิบัติตาม ISO 7609 เลือกใช้ส่วนประกอบตัวแทนและมี ลักษณะเฉพาะของน้ำมัน หอมระเหย ความเข้มข้นของส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยหาได้ด้วยวิธีปรับเทียบ พื้นที่ใต้พีค (peak area normalization method) (วิธีมาตรฐานให้ปฏิบัติ ตาม ISO 7609) จะเลือกค่าความเข้มข้นต่ำสุดและสูงสุดซึ่งยอมรับได้แต่ละ ส่วนประกอบ และรวมถึงอัตราส่วนความเข้มข้นที่กําหนด (ถ้าเป็นไปได้) โดย ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5310 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - ข้อแนะนำทั่วไปของโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ส เล่ม 1 การเตรียมโครมาโทกราฟิกโพรไฟล์ส เพื่อนำเสนอในมาตรฐาน