ชื่อบทความน้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาค่ากรด

หมายเลขมอก. 2788−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 40 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 1242:1999(E) Essential oils — Determination of acid value มาใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก กําหนดวิธีการทดสอบหาค่ากรดของน้ำมันหอมระเหย วิธีนี้ไม่สามารถใช้กับ น้ำมันหอมระเหยที่มีแล็กโทน (lactone) ในปริมาณที่วัดได้ กรดอิสระทำให้เป็นกลางได้ด้วยสารละลายมาตรฐานของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในเอทานอล

หมายเหตุมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 1242:1999(E) Essential oils — Determination of acid value มาใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก กําหนดวิธีการทดสอบหาค่ากรดของน้ำมันหอมระเหย วิธีนี้ไม่สามารถใช้กับ น้ำมันหอมระเหยที่มีแล็กโทน (lactone) ในปริมาณที่วัดได้ กรดอิสระทำให้เป็นกลางได้ด้วยสารละลายมาตรฐานของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในเอทานอล