ชื่อบทความการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13(1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่

หมายเลขมอก. 1353 เล่ม13(1)−2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 23 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 2493-1 : 2010 Paper and board – Determination of bending resistance – Part 1 : Constant rate of deflection มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ครอบคุลมการวัดความต้านแรงดัดโค้งสาหรับกระดาษและกระดาษแข็ง โดย การวัดแรงที่ใช้ดัดโค้งชิ้นทดสอบ ด้วยการจับยึดชิ้นทดสอบที่ปลายด้านหนึ่ง และใช้แรงกระทําบนชิ้นทดสอบที่ปลายอีกด้านหนึ่งด้วยอัตราการดัดโค้งที่คงที่ ตลอดช่วงมุมของการดัดโคงที่กําหนด ค่าความต้านการดัดโค้งจะคำนวณเป็น ค่าเฉลี่ยของแรงที่วัดได้วิธีวัดนี้ใช้กับการวัดค่าความต้านแรงดัดโค้งอยู่ในช่วง 20 mN ถึง 10 000 mN มาตรฐานนี้ไม่สามารถใช้กับแผ่นกระดาษลูกฟูก แต่อาจใช้วัดกระดาษที่เป็นองค์ประกอบของแผ่นกระดาษลูกฟูก

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5291 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13(1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่