ชื่อบทความ : เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 239 ง (27 ก.ย. 61) หน้า 6-10 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สด จากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ชนิดพืชที่อนุญาตผลสาลี่สด (pear, Pyrus pyrifolia) ข้อ 4 ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้องรายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสำหรับผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 5.1 ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 5.2 สาธารณรัฐเกาหลี คือ Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสาลี่สดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2561