ชื่อบทความ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงาม

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 217 ง (6 ก.ย. 61) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามตามชนิด (species) และพันธุ์(breeds) ตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ำ การจัดการฟาร์ม การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต นกสวยงามที่มีสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ที่ดีเพื่อการค้าสำหรับนันทนาการ ไม่ใช้เพื่อเป็นอาหาร

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มนกสวยงามตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551