ชื่อบทความ : อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้

หมายเลข : มอก. 2870-2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 207 ง (28 ส.ค.61) หน้า 16 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้ ซึ่งใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5049 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้