ชื่อบทความ : วัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง

หมายเลข : มอก. 2877-2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 207 ง (28 ส.ค.61) หน้า 23 (ท้ายประกาศ 6 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง ที่ทำจากไทเทเนียมและพอลิเมอร์ที่ใช้ทางการแพทย์

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5056 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง