ชื่อบทความกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.61) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 10 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 คำขอรับใบอนุญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต คาขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ให้ใช้แบบ ค.ว.จ. 2/3/4-1 ข้อ 2 ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ให้ใช้ แบบ ค.ว.จ. 2-2 หรือ แบบ ค.ว.จ. 3-2 หรือ แบบ ค.ว.จ. 4-2 แล้วแต่กรณี ข้อ 3 ใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้กากับคาว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4