ชื่อบทความกำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.61) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับไบโอมีเทนสาหรับยานยนต์ที่จาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่าย ไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยตรงทางทะเล ข้อ 3 ภายใต้บังคับของข้อ 2 ลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสาหรับยานยนต์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ข้อ 4 ลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสาหรับยานยนต์ที่ผู้ค้าน้ามันจาหน่ายหรือมีไว้ เพื่อจาหน่าย ดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นไปตามที่กาหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ามันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสาหรับยานยนต์ดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในรายละเอียดแนบท้าย เพื่อขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีก่อน (1) ไบโอมีเทนสาหรับยานยนต์สาหรับการนาไปใช้กับยานพาหนะที่ส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร (2) ไบโอมีเทนสาหรับยานยนต์สาหรับการนาไปใช้ตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล หรืองานวิจัย หรืองานทดสอบเครื่องยนต์ . . .

หมายเหตุประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอมีเทนสำหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561