ชื่อบทความชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศสาธารณรัฐโตโก พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 188 ง (7 ส.ค.61) หน้า 14 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ชะลอการนาเข้าหรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จาพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้าเชื้อสาหรับผสมพันธุ์ ไข่สาหรับทาพันธุ์รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศสาธารณรัฐโตโก ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศสาธารณรัฐโตโก พ.ศ. 2561