ชื่อบทความกำหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 177 ง (24 ก.ค.61) หน้า 17 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ” หมายความว่า สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูจากมนุษย์ ข้อ 3 ให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 (1) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) (2) นกเขาชวา (Geopelia striata) (3) ลูกผสมสัตว์ตระกูลเสือ (Hybrid tiger in Felidae family) (4) หมูป่า (Sus scrofa) (5) อีเห็นข้างลาย หรืออีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พ.ศ. 2561