ชื่อบทความกำหนดแบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และ แบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 173 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 กำหนดแบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบ ภส.๐8-14 ท้ายประกาศนี้ ข้อ 2 กำหนดแบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามแบบ ภส.08-15 ท้ายประกาศ ข้อ 3 ฉลากที่จะปิดบนซองยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีข้อความและลักษณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ชื่อตรา บริษัทผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต (2) ชนิดของยาสูบ (3) จำนวนมวนหรือน้ำหนักสุทธิหน่วยเป็นกรัม จะต้องพิมพ์ภาษาไทยกำกับไว้ด้วย (4) ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต (5) ระบุชื่อ และภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการค้าของผู้ขอรับใบอนุญาตการนำเข้า โดยพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย (6) แสดงฉลากรูปภาพและข้อความในฉลาก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร และ แบบใบอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร