ชื่อบทความการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 149 ง (27 มิ.ย. 61) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 103 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็น ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแสดงคำเตือนตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไว้ในฉลาก ข้อ 2 ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็น ส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ที่มีการจัดทำฉลากอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561