ชื่อบทความการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 152 ง (29 มิ.ย. 61) หน้า 15 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ตำราการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นตำรา การแพทย์แผนไทยของชาติ ข้อ 2 ให้ตำรับยาแผนไทย ในตำราการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 1 เป็นตำรับยาแผนไทย ของชาติ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2561