ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 22-26 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใน 1) - 3) ของ (ก) และ (ข) ของ (4) ของประเภทที่ 06.01 และ 06.02 ในกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ต้องมีคุณลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้ 1.1 รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ เป็นส่วนผสม กับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ หมายถึงรถยนต์ดังต่อไปนี้ 1.1.1 เป็นรถยนต์ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ออกแบบที่ผลิตให้มี ความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอล และต้องสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง ที่มีส่วนผสมของเอทานอลแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ 1.1.2 เป็นรถยนต์ที่บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารรับประกันว่ารถยนต์รุ่น ดังกล่าวเป็นรถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันเบนซินที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศกำหนดได้ทุกประเภททั้งที่มีและไม่มีส่วนผสมของเอทานอล . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน