ชื่อบทความ : น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 200๐C - วิธีอ้างอิง

หมายเลข : มอก. 2784-2560 (ISO 279:1998(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 61) หน้า 10 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 279:1998(E) Essential oils – Determination of relative density at 20 ๐C – Reference method มาใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีอ้างอิงที่ใช้ทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของน้ำมันหอมระเหยที่อุณหภูมิ 20 ๐C ให้นำน้ำมันหอมระเหยและน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันที่มีอุณหภูมิ 20 ๐C มาชั่ง ตามลำดับ ในมาตรความหนาแน่น (pyknometer) รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 279:1998 (E)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5045 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 200๐C - วิธีอ้างอิง