ชื่อบทความ : สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง

หมายเลข : มอก. 2799 เล่ม 3-2560 (ISO 16474-3:2013(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 61) หน้า 6 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 16474-3:2013 Paints and Vanishes – Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 3 : Fluorescent UV lamps มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีให้ผิวเคลือบสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตเรืองแสงความร้อน และน้ำ ในอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อจำลองผลกระทบจากสภาพลมฟ้อากาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวัสดุสัมผัสกับแสงกลางวันหรือแสงกลางวันที่ผ่านกระจกในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5042 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง