ชื่อบทความ : สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด

หมายเลข : มอก. 7298 เล่ม 2-2560 (ISO 9117-2:2010(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 127 ง (4 มิ.ย. 61) หน้า 1 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 9117-2:2010 Paints and Vanishes -- Drying Tests -- Part 2 : Pressure test for stackability มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนด วิธีทดสอบเพื่อประเมินความต้านทานต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผิวเคลือบ 2 ผิวเคลือบ หรือระหว่างผิวเคลือบกับผิวอื่นๆ เมื่อประกบกันภายใต้แรงกด โดยทดสอบกับผิวเคลือบชั้นเดียวหรือระบบเคลือบหลายชั้นเมื่อปล่อยให้แห้งตามระยะเวลาและภาวะการแห้งตามที่กำหนด วิธีนี้ต้องจำลองภาวะที่ชั้นเคลือบถูกวางซ้อนทับกัน รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 9117-2:2010

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5037 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด