ชื่อบทความ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด

หมายเลข : มกษ. 7421(G) - 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 87 ง (17 เม.ย.61) หน้า 11 (ท้ายประกาศ 63 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีในขั้นตอนการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด การรวบรวมและการดูแลหลังการรวบรวม ก่อนการขนส่งออกนอกฟาร์ม โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และปลอดภัย สำหรับการนำไปเลี้ยงเป็นอาหาร 1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุม 1.2.1 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 1.2.2 สัตว์น้ำจืดที่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรเฉพาะเรื่องแล้ว เช่น จระเข้

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551