ชื่อบทความ : แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ชนิดรับประทาน

หมายเลข : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 427/2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย.61) หน้า 8-9 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ชนิดรับประทาน เป็นตำรับยาเดี่ยว โดยตัดยา sulfisoxazole หรือ sulfamethizole หรือ tetracycline และ sulfamethizole ออกจากสูตรตำรับ และดำเนินการตามข้อ 2 ข้อ 2 ให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวที่มีส่วนประกอบของยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ชนิดรับประทาน เป็นดังนี้ (1) แสดงข้อความเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ยา และวิธีการรับประทาน ดังนี้ (1.1) ข้อบ่งใช้ “บรรเทาอาการปวดของทางเดินปัสสาวะเท่านั้น แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ จึงควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป” (1.2) ขนาดการใช้ยาและวิธีการรับประทานยา “ผู้ใหญ่ และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับประทานยา phenazopyridine ครั้งละ 100 - 200 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หากรับประทานร่วมกับยาต้านจุลชีพ (antibacterial agent) ไม่ควรรับประทานยา Phenazopyridine ติดต่อกันเกิน 2 วัน” . . .

หมายเหตุ : คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 427/2561 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาเดี่ยวและยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ชนิดรับประทาน