ชื่อบทความ : ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้

หมายเลข : มอก. 37001 – 2560 (ISO 37001:2016)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย.61) หน้า 2 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 37001:2016 Anti-bribey management systems – Requirements with guidance for use มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (repinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุข้อกำหนดและให้ข้อแนะนำในการจัดทำ การนำไปปฏิบัติ การรักษาไว้ การทบทวน และการปรับปรุงระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งนี้อาจแยกเป็นระบบการจัดการเดียว หรืออาจบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการทั้งหมด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5032 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้