ชื่อบทความ : เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ 1)

หมายเลข : มอก. 2721 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 95 ง (26 เม.ย.61) หน้า 6-7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 2721 - 2559” เป็น “มอก. 2721 - 2560” 2. ให้แก้ไขชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน” เป็น “ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน” 3. ให้ยกเลิกความในหัวข้อ “เครื่องหมายและฉลาก” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “1. ที่ยางล้อทุกเส้นให้แสดง (1) เครื่องหมายและฉลากตาม มอก. 2718 หรือ มอก. 2719 (2) เครื่องหมายและฉลากตาม UN Regulation No.117 ข้อ 4. ให้สามารถ อ่านออกได้ง่าย ชัดเจนและถาวร เช่น ใช้แม่พิมพ์หรือแผ่นเพลท (plate) เป็นต้น ยกเว้นข้อ 4.3 และข้อ 4.4 ให้แสดงเครื่องหมายระดับเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุน ตามระดับที่ทดสอบได้ ดังนี้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5036 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ 1)