ชื่อบทความ : ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 12)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 61 ง (15 มี.ค.61) หน้า 15-17 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และดำเนินการออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จำนวน 54 พันธุ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงประกาศชื่อพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าว ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ . . .

<หมายเหตุ : ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 12)