ชื่อบทความ : ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 ข้อกำหนด

หมายเลข : มอก. 2861 เล่ม1 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 67 ง (22 มี.ค.61) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 27 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานนี้ครอบคลุม ข้อกำหนดเกี่ยวกับห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ โดยข้อกำหนดอธิบายกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีการจัดหา ไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยองค์กร มาตรฐานนี้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับห่วงโซ่การควบคุมซึ่งอาจเลือกนำไปปฏิบัติได้สองวิธี ได้แก่ วิธีการคัดแยกทางกายภาพ และวิธีแบบอัตราร้อยละ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5030 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 ข้อกำหนด