ชื่อบทความ : ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด

หมายเลข : มอก. 1144 – 2560 (ISO 6134:2017(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 40 ง (22 ก.พ.61) หน้า 26 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 6134 : 2017 Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam -- Specification มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ออกแบบสำหรับลำเลียงไอน้ำอิ่มตัวและน้ำร้อนจากการควบแน่น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทใช้งานความดันใช้งานไม่เกิน 0.6 MPa (6 bar) และประเภทใช้งานที่ความดันใช้งานไม่เกิน 1.8 MPa (18 bar) ทำจากยางและข้อต่อทำจากโลหะ ท่อยางแต่ละประเภทแบ่งเป็น 2 ชนิด - ยางชั้นนอกทนน้ำมัน - ยางชั้นนอกไม่ทนน้ำมัน รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 6134 : 2017

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5024 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด