ชื่อบทความ : กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 73 ง (28 มี.ค.61) หน้า 10 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) (5) และ (6) ของบทนิยามคำว่า “ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว” และยกเลิกบทนิยามคำว่า “สัตว์เลี้ยง” ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561