ชื่อบทความ : ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 30 ง (8 ก.พ.61) หน้า 1-10 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์” (Good Agricultural Practice For Forage Crops) หมายความว่า การปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผลผลิตพืชอาหารสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้เลี้ยงสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560