ชื่อบทความ : การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 32 ง (12 ก.พ.61) หน้า 22-30 (ท้ายประกาศ 11 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐาน ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐาน ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ในประกาศนี้ (1) “เครื่องหมายรับรอง” หมายถึง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง จำหน่ายภายในประเทศ (2) “ข้าวหอมมะลิ” (HOM MALI RICE) หมายถึง ข้าวกล้องและข้าวขาวที่แปรรูปมาจาก ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข. 15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้ว เมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม มีปริมาณอมิโลส (AMYLOSE) ร้อยละ 13-18 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0 และมีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ซึ่งมีค่า การสลายเมล็ดในด่าง (ALKALISPREADING VALUE) ระดับ 6.7 (ด่างที่กล่าวถึง คือ สารละลาย KOH=POTASSIUM HYDROXIDE ความเข้มข้น 1.7%) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ