ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 ม.ค.61) หน้า 14 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ให้ยกเลิกความในข้อ 16 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถ ในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถตามเงื่อนเวลา ดังต่อไปนี้ (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่จดทะเบียนใหม่ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เว้นแต่รถนั้นมีการผลิต ประกอบ นำเข้า ตามแบบรถที่ได้รับความเห็นชอบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (2) รถที่เปลี่ยนตัวถัง หรือรถที่แจ้งเลิกใช้ตามมาตรา 79 ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังและนำมาจดทะเบียนใหม่ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560