ชื่อบทความกำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค.60) หน้า 12-14 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 8 (4) และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชนิดและจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2561