ชื่อบทความการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 323 ง (28 ธ.ค.60) หน้า 24-29 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ให้ผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนหรือเพื่อนำไปแสดงประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D)ตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมายพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ . . .

หมายเหตุประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2560