ชื่อบทความกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย.60) หน้า 6-8 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ในประกาศนี้ “สถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล” หมายความว่า สถานประกอบการที่จัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะที่ใช้น้ำทะเลเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิต และระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ที่จะระบายลงสู่ทะเล ข้อ 2 กำหนดความเร็วของน้ำบริเวณที่สูบเพื่อผลิตจะต้องไม่เกิน 0.1 เมตรต่อวินาที ปริมาตรในการสูบน้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของบริเวณชายฝั่ง และกำหนดให้ตำแหน่งที่สูบน้ำจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า 9.5 มิลลิเมตรเข้าสู่ระบบ ข้อ 3 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ดังต่อไปนี้ 3.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าตั้งแต่ 6 ถึง 8.5 3.2 ของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ไม่เกิน 2 มิลลิลิตรต่อลิตร 3.3 ความขุ่น (Turbidity) ไม่เกิน 100 เอ็นทียู (Nephelometric Turbidity Unit, NTU) 3.4 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 3.5 ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล