ชื่อบทความกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 286 ง (22 พ.ย.60) หน้า 9-11 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1.6 และข้อ 4.4 แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2539 ข้อ 2 ในประกาศนี้ “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัด และแต่ง แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ในลำดับที่ ๒๙ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและหมายความรวมถึง โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)ในลำดับที่ 101 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่รับน้ำเสียเฉพาะจากโรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ในลำดับที่ 29 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน “นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งรับน้ำเสียเฉพาะจากโรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ในลำดับที่ 29 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน “เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือพื้นที่จัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกันที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งรับน้ำเสียเฉพาะจากโรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ในลำดับที่ 29 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์