ชื่อบทความการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค.60) หน้า 18-21 (ท้ายประกาศ 9 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 การโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ให้โฆษณาได้เฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 แล้วแต่กรณี ข้อ 2 การพิจารณาอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามข้อ 1 ให้อนุญาตได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เป็นการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ (2) เป็นการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์เฉพาะเอกสารที่ทำเลียนแบบฉลากหรือเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์นั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงฉลากหรือเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ ที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับไว้ . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2560