ชื่อบทความ : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด

หมายเลข : มกษ. 9047 - 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย.60) หน้า 51 (ท้ายประกาศ 9 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สดตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเตรียม การคัดเลือก การบรรจุ และการเก็บรักษา ซึ่งอาจรวมถึง การขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย 1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่รวมถึงการคัดบรรจุผักและผลไม้สดตาม มกษ.9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551