ชื่อบทความ : กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560

หมายเลข : มอก. 2062-2558

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 72 ก (10 ก.ค.60) หน้า 15-17 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560” มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อน ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2546 . . .

หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560